La comunicació amb Mireia Redondo Crespo a través de la seua adreça de correu electrònic i a través dels formularis presents en aquesta WEB o de l’enllaç al seu email present suposa el consentiment exprés perquè les seues dades personals siguen incorporades als fitxers titularitat de Mireia Redondo Crespo l’adreça del quals és Av. Marquesat 3-3b. Aquestes dades seran tractades per aquesta sota la seua responsabilitat amb la finalitat de consultes plantejades, tenint l’interessat dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, pel que fa a les dades personals que consten en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit en qualsevol moment (Llei orgànica 15/199, de 13 Protecció de dades de caràcter personal).
Ús de la página web per menors d’edat
Si és vostè menor d’edat, es requereix que compte amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seues dades personals en els formularis. S’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.